Privacy Policy

Tandartsennoordereiland.nl respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de Website. Tandartsennoordereiland.nl spant zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden, zoals die in deze Privacy Policy zijn omschreven.

1. Doeleinden
1.1 Op de Website wordt u gevraagd een aantal persoonsgegevens in te vullen. Deze persoonsgegevens worden enkel gebruikt in het kader van het kunnen aanbieden van de Dienst. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om andere Bezoekers in staat te stellen contact met u op te nemen.

1.2 Onverminderd het hiervoor bepaalde, zal Tandartsennoordereiland.nl uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

2. Algemene informatie
2.1 Voor Tandartsennoordereiland.nl is het interessant te weten of de Website vaak bezocht wordt en welke diensten het meest gewild zijn. Hiervoor zal Tandartsennoordereiland.nl bepaalde informatie verzamelen onder meer door middel van IP-gegevens en cookies (kleine bestanden die naar de browser worden gezonden en worden opgeslagen op de harde schijf waardoor er wordt geregistreerd hoe en wanneer een bezoeker een website gebruikt). Met deze informatie kan Tandartsennoordereiland.nl haar diensten en de website afstemmen op de wensen van de bezoekers.

2.2 Om het recht van privacy van de bezoekers te beschermen, zal alle informatie die op deze wijzen wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een bezoeker te identificeren. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. U heeft de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van de website echter wel negatief beïnvloedt kunnen worden.

3.  Wijzigen / verwijdering van Persoonsgegevens
3.1. U mag de gegevens die Tandartsennoordereiland.nl over u heeft verzameld op elk moment inzien en laten corrigeren. U heeft het recht Tandartsennoordereiland.nl te vragen daarvoor in aanmerking komende persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen.

3.2 Tandartsennoordereiland.nl zal binnen een maand op een verzoek tot verwijdering beslissen en zal bij het bekend maken van haar beslissing u informeren in hoeverre door de eventuele verwijdering het gebruik van de diensten wordt beperkt of verhinderd.

4. Beveiliging
4.1 Tandartsennoordereiland.nl spant zich naar redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Tandartsennoordereiland.nl treft hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

5. Wijziging privacy policy
5.1 Indien Tandartsennoordereiland.nl mocht besluiten haar Privacy Policy te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in deze Privacy Policy. Tandartsennoordereiland.nl zal de bezoekers gedurende een periode van drie maanden met een vermelding op de website op de hoogte brengen van deze wijziging.

6. Vragen en verzoeken
6.1 Als u vragen of verzoeken heeft over het privacy-beleid van Tandartsennoordereiland.nl dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@tnoz.nl